เทคนิคการแทงบอลสูงต่ำ  FIFA55 BNK
สำหรับการแทงบอลต้องออกในคำว่านักพนันส่วนใหญ่นิยมใช้ เทคนิคการแทงบอลสูงต่ำ กันนั่นก็เป็นเพราะไม่จำเป็นต้องรู้รวมข้อมูลมาวิเคราะห์ให้มากความ แต่ไม่ว่าอย่างไรนะครับเราก็จะเป็นต้องทำความเข้าใจก่อนว่าอะไรที่เรียกว่ามันสูงและแบบไหนที่เรียกว่ามันต่ำ

– บอลสูง คือบอลที่มีการทำประตูได้มากกว่า 2
– บอลต่ำ คือบอลที่มีการทำประตูได้น้อยกว่า 2
แล้วในส่วนของการทำประตูถ้าสามารถทำประตูด้วยสงฆ์ พอดีนั่งก็เท่ากับว่าเกมนั้นจะเอากันไป FIFA55 BNK เรามาดูในส่วนของหลักการในการแทงบอลสูงต่ำกันครับ

ให้เราสังเกตจากทีมและการโชว์ฟอร์มของทีม ว่าเป็นอย่างไร และมีอัตราการต่อรองมากๆ เราขอแนะนำให้แทงสูง โอกาสในการทำประตูจะมีมาก

ในส่วนของการเลือกราคาบอล ถ้าหากว่าเราต้อง การแทงบอลสูง ก็ให้เราเรื่อง ราคา ที่ประมาณ 2.25/2 หรือราคาต่ำไว้ก่อนนั่นแหละครับ

หากมีการทำประตูในครึ่งแรก แล้วก็ให้รอจนจบเวลาในช่วงนั้นไป เพื่อดูสถานการณ์ว่าเรา จะสามารถเล่นอย่างไร ต่อไปได้บ้าง

และหากการแข่งขันของในครึ่งหลังดำเนินไปมากกว่า 15 นาทีแล้วแต่ยังไม่มีทีมไหนสามารถทำประตูได้ให้แทงต่ำเลยโดยเรื่องราคาสูงสุดครับ

เทคนิคการแทงบอลสูงต่ำ FIFA55 BNK

เทคนิคการแทงบอลสูงต่ำ FIFA55 BNK

เพราะสำหรับบอลที่ เข้ารอบมาอย่างลอยลำ ราคาจะอยู่ที่ 2/2.5 ให้เราพิจารณาราคาสูงต่ำด้วยเนื่องจากมันจะมี ผลต่อคะแนนด้วยเช่นกัน

และถ้าทีมที่เข้าแข่งขันมีความสามารถไม่ต่างกันมากก็ให้เราเลือกแทงบอลสั่งเพราะต่างฝ่ายต่างก็ไม่ยอมทีมคู่แข่ง ก็เพิ่งจะทำประตูง่ายๆอยู่แล้ว FIFA55 BNK แล้วในส่วนของการแข่งฟุตบอลลีกใหญ่ๆ

มั ก จ ะ ไ ม่ ค่ อ ย มี ป ร ะ วั ติ ก า ร ทำ ป ร ะ ตู อ ะ ไ ร ม า ก ม า ย ก า ร แ ท ง บ อ ล ต่ำ ก็ จ ะ ทำ ใ ห้ มี โ อ ก า ส ทำ เ งิ น ไ ด้ ม า ก แ ต่ ก็ ค ว  ร เ ลิ ก เ ลื อ ก เ ล่ น เ ฉ พ า ะ ค รึ่ ง แ ร ก เ ท่ า นั้ น เ พื่ อ ล ด ค ว า ม เ สี่ ย ง ที่ จ ะ ทำ ใ ห้ เ ร า เ สี ย เ งิ น เ ดิ ม พั น ไ ป แ บ บ สู ญ เ ป ล่ า

ก ลั บ สู่ เ ม นู ห ลั ก > > > > > > > >